Παραδοτέα

3.1.1: Πληροφοριακός Κατάλογος Μνημείων – Μουσείων (σε συνδυασμό με διαθέσιμες αρχαιολογικές – γεωλογικές - σεισμολογικές - τεκτονικές και άλλες πληροφορίες) - Σχεσιακή Βάση Δεδομένων σε Περιβάλλον GIS για τη Διαχείριση του Κατάλογου Μνημείων – Μουσείων

3.2.1: Σύστημα Γεωγραφικών πληροφοριών (που θα περιέχει το σύνολο των διαθέσιμων πληροφοριών: αρχαιολογικές, γεωλογικές, σεισμολογικές, τεκτονικές και άλλες εμπεριέχουσες γεωγραφική συνιστώσα ή άλλες) για το σύνολο των σημαντικών μνημείων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού

3.2.2: Έκθεση Επιλογής Mνημείων – Mουσείων στις Eυρύτερες Περιοχές της Καλαμάτας, Αιγίου και Ηρακλείου Κρήτης (στα οποία θα εκτιμηθεί η σεισμική επικινδυνότητα - τρωτότητα)

3.3.1: Χάρτες Σεισμικού Κινδύνου (με ταυτόχρονη απεικόνιση των θέσεων των μνημείων)

3.3.2: Έκθεση Αποτελεσμάτων Ελέγχου και Διάγνωσης Λανθανόντων Ελαττωμάτων στη Δομή των Επιλεγμένων Μνημείων με τη χρήση “GeoRadar”

3.4.1: Τελικές Εκθέσεις Αποτελεσμάτων και Προτάσεων για την Ελαχιστοποίηση των Επιπτώσεων των Σεισμικών Φαινομένων στις Θέσεις των Μνημείων – Μουσείων των Ευρύτερων Περιοχών Αιγίου - Καλαμάτας και Ηρακλείου.

3.4.2: Έκθεση Πρακτικής, Άμεσης και Οικονομικής Προσέγγισης για την Εκτίμηση της Επίδρασης του Σεισμικού Κινδύνου (μέσω ενός πιλοτικού πακέτου εφαρμογής νέων τεχνολογιών και δράσεων που θα μπορεί να εφαρμοσθεί σε περιοχές ενδιαφέροντος με μνημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος)

3.4.3: Έκθεση Διατύπωσης Παραμέτρων Ισχυρών Εδαφικών Κινήσεων, Κριτηρίων Πρόληψης και (με τη συνεργασία ειδικών στο αντικείμενο μηχανικών) Οδηγιών Ποσοτικών και Ποιοτικών Παρεμβάσεων σε Σχέση με την Εκτιμηθείσα Φύση και τις Συνθήκες Συμπεριφοράς τους σε αυτό το Πλαίσιο

3.4.4: Ειδικό Κανονιστικό Πλαίσιο Οδηγιών για τον Ορθολογικό Τρόπο Εκπόνησης Μελετών Επέμβασης στα Μνημεία ανάλογα με την Αρχαιολογική Σπουδαιότητα και Είδος, τις Γεωλογικές – Σεισμολογικές - Τεκτονικές και Άλλες Πληροφορίες (με τη συνεργασία ειδικών στο αντικείμενο μηχανικών)