Περιγραφή

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 (ΕΕ3):

«Μέτρα Προστασίας της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς από Εκδήλωση Ισχυρών Σεισμών»

Η πλούσια πολιτισμική κληρονομιά της Ελλάδας πάντα απειλούταν από την έντονη σεισμική δραστηριότητα. Ο στόχος μας είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου εργαλείου για τους μηχανικούς για την προστασία των ελληνικών μνημείων, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων από τους ισχυρούς σεισμούς. Για την επίτευξη αυτού του στόχου δημιουργήσαμε μια γεωγραφική βάση δεδομένων με διττό σκοπό: τη συλλογή και τον συνδυασμό όλων των απαραίτητων δεδομένων και πληροφοριών των μνημείων καθώς και των τοπικών γεωλογικών και σεισμοτεκτονικών συνθηκών τους και την εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας με τις πιο σύγχρονες μεθόδους για κάθε ένα από τα συγκεντρωμένα μνημεία. Στον ιστοχώρο αυτό παρουσιάζουμε την γεωβάση, προτείνουμε τη μεθοδολογική διαδικασία εκτίμησης της σεισμικής επικινδυνότητας για την Ελλάδα αλλά και αναλυτικότερα για τρεις πιλοτικές περιοχές (Καλαμάτα, Αίγιο και Ηράκλειο Κρήτης) και συγκρίνουμε τα αποτελέσματά μας με τον υφιστάμενο αντισεισμικό κανονισμό.

Η περιήγηση στα δεδομένα και αποτελέσματα της ΕΕ3 γίνεται από τα κουμπιά εντός του μενού στην αριστερή πλευρά της οθόνης.

WORK PACKAGE 3 (WP3):

“Measures for Cultural Heritage Protection against Strong Earthquakes”

The rich Greek cultural heritage has been always threatened by the intense seismic activity in the broader Aegean region. Our objective is to develop an integrated tool for the engineers in order to protect the Greek monuments, museums and archaeological sites against strong earthquakes. In order to achieve this goal we developed a GIS-based database that has a bidirectional purpose: to collect and combine all necessary data about the monuments and their regional geological and seismotectonic conditions and to assess hazard assessment for each and every monument using the most modern techniques. In this website we present the database, a newly proposed methodological procedure for estimating seismic hazard in Greece and the comparison of our results with existing ones. A more detailed study is also conducted for three pilot areas in Greece (Kalamata, Aigio and Heraklion).

Chose one of the buttons of the menu at the left panel of the webpage in order to navigate the data and results of WP3.


Πνευματικά δικαιώματα:

Η ιστοσελίδα περιέχει υλικό και δεδομένα τα οποία ανήκουν στην Ενότητα Εργασίας 3 (ΕΕ3) του έργου «ΑΣΠΙΔΑ». Οποιαδήποτε μερική ή εξολοκλήρου χρήση, αντιγραφή και/ή αναπαραγωγή στοιχείων και δεδομένων πρέπει να αναγνωρίζεται ορθώς με τις κάτωθι αναφορές:

Copyright notice:

This website contains material and data that belong to Work Package 3 (WP3) of the “ASPIDA” project. Total or partial use, copy and/or reproduction of this material is permitted provided that it is properly acknowledged as: